Bezpłatny przewóz osób niepełnosprawnych

Celem głównym projektu jest zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i zawodowego poprzez wsparcie w zakresie mobilności pełnoletnich mieszkańców Gminy Mielno oraz poprawa dostępności do wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie w latach 2020-2022.

Realizacja usługi służy wsparciu realizacji aktywnej integracji, do której należą usługi o charakterze:
a) społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, m.in. poprzez udział w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej (CIS), Klubie Integracji Społecznej (KIS);
b) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy (poprzez m.in. udział w zajęciach w CIS, KIS, kursy i szkolenia zawodowe), pomoc w utrzymaniu zatrudnienia;
c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy (m.in. edukacja formalna);
d) zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.

Usługa może być realizowana na rzecz osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności – osoby, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym: poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące i inne). Są to zarówno osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia.

Osoby wymienione powyżej, będące mieszkańcami Gminy Mielno mogą zamówić BEZPŁATNY transport D2D, w celu realizacji potrzeb w zakresie społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym.

Zgłoszenia na przewozy przyjmowane są w dni powszednie, na podstawie złożonego wniosku (zał. nr 1 do regulaminu) osobiście lub telefonicznie pod nr 518 900 101

Do Państwa dyspozycji oddana została również strona www do zamawiania usługi

https://www.przejazdy.mielno.pl/


ISTNIEJE NADAL MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z USŁUGI W OKRESIE TRWAŁOŚCI (32 MIESIĄCE PO ZAKOŃCZENIU PROJEKTU) NA TAKICH SAMYCH ZASADACH JAK DOTYCHCZAS.


Więcej szczegółów w regulaminie usługi.

Regulamin i załączniki - https://mopsmielno.bip.net.pl/?c=317


. Zobacz więcej


Zamów przejazd