Deklaracja dostępności serwisu internetowego Gminy Mielno

Gmina Mielno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Mielno.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-01-31
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-08-30


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1.1.1 – Treść nietekstowa
 • 1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)
 • 1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie)
 • 1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)
 • 1.2.4 – Transmisje audiowizualne
 • 2.1.1 – Nawigacja klawiaturowa
 • 2.1.2 – Fokus nawigacji
 • 2.4.1 – Szybka nawigacja
 • 2.4.4 – Cel linku (w kontekście)
 • 3.1.1 – Język strony
 • 4.1.1 – Parsowanie
 • 4.1.2 – Nazwa, rola, wartość

Wyłączenia

 • Zamieszczone filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • Zamieszczone w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, pliki zostały publikowane przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej
 • Zamieszczone w postaci załączników w formie skanów nie są zgodne gdyż publikowane zostały przez wejściem ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-20
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Trojacki.
 • E-mail: info@gmina.mielno.pl
 • Telefon: 943459839

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Mielna
 • Adres: 76-032 Mielno
  ul. Bolesława Chrobrego 10
 • E-mail: um@gmina.mielno.pl
 • Telefon: 943459830

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Mielnie ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno

Do budynku UM prowadzą dwa wejścia:

- główne: od strony frontowej budynku . Jest ono wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku zlokalizowane jest Biuro Obsługi Interesanta, gdzie osoba niepełnosprawna może uzyskać pełną informację w temacie załatwianej sprawy. Po parterze istnieje również możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim, zlokalizowano tu szereg ważnych referatów Urzędu (m. in. Urząd Stanu Cywilnego, działalność gospodarczą, opłatę miejscową, ewidencję innych obiektów świadczących usługi hotelarskie). Brak windy, brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się również nowo oddana do użytku sala obsługi, gdzie można dokonać opłat kartą płatniczą oraz wypełnić druki. W każdej chwili do osoby niepełnosprawnej może zostać oddelegowany merytoryczny pracownik, który pomoże w przy wypełnianiu dokumentów, czy też udzieli wszelkich informacji.

- wejście boczne: od strony Urzędu Stanu Cywilnego (bez podjazdu). Zaraz przy wejściu znajdują się dwa stanowiska obsługi petentów. Można wcześniej umówić się na spotkanie z pracownikami.

Przy budynku wyznaczono oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna korzystająca z pomocy psa asystującego ma prawo wstępu na teren budynków Urzędu Miejskiego w Mielnie pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadania przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego oraz zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Potrzebę usług tłumacza języka migowego należy zgłosić (e-mailem, faksem, listownie lub poprzez inną osobę telefonicznie) co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do Sekretariatu Urzędu tel. 94 345 98 30, e-mail: um@gmina.mielno.pl

W Urzędzie zapewniono informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny - tablica informacyjna przy wejściu do Urzędu - nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W budynku są podświetlane oznakowania dróg ewakuacyjnych.