Gmina Mielno realizuje zadania poprzez swoje organy:

Radę Miejską Mielna (organ stanowiący i kontrolny) oraz  Burmistrza Mielna  (organ wykonawczy).  


Zadania i kompetencje samorządu gminnego obejmują sprawy

 •  ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami,
 •  ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 •  gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego
 •  wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 •   lokalnego transportu zbiorowego,
 •   ochrony zdrowia,
 •   pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 •   gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 •   edukacji publicznej,
 •   kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
 •   kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 •   targowisk i hal targowych,
 •   zieleni gminnej i zadrzewień,
 •   cmentarzy gminnych,
 •   porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, 
 •   utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 •   polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 •   wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 •   promocji gminy,
 •   współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 •   współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.


Kompetencje Burmistrza

 •   wykonywanie uchwał,
 •   przygotowywanie projektów uchwał,
 •   przygotowywanie projektu budżetu,
 •   sprawowanie funkcji kierownika urzędu,
 •   reprezentowanie gminy na zewnątrz.