Dołącz do Spółki Wodnej Mielno


Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców, a w szczególności w efekcie sugestii Pani Sołtys i Rady Sołeckiej miejscowości Chłopy, przedstawiamy poniżej informacje dotyczące działalności Spółki Wodnej „Mielno”, która realizuje na terenie naszej Gminy niezmiernie ważne zadania związane z gospodarką wodną, w szczególności rowami melioracyjnymi.

Na terenie gminy Mielno prowadzi działalność Spółka Wodna „Mielno”, która zrzesza właścicieli gruntów na zasadzie dobrowolności w celu realizacji zadań w zakresie gospodarowania wodami. W imieniu członków Spółką kieruje Zarząd, który jest wybierany co 5 lat. Działania Zarządu wspierane są  przez merytorycznych pracowników Urzędu Miejskiego w Mielnie. Spółka zajmuje się w szczególności utrzymaniem i konserwacją głównych rowów melioracyjnych i odwadniających, którymi odprowadzane są wody opadowe z nieruchomości rolnych i zabudowanych.  Roboty konserwacyjne są finansowane  z pozyskanych dotacji z Urzędu Miejskiego w Mielnie oraz składek członkowskich. Obecnie roczna składka członkowska wynosi 100 zł. Składka członkowska jest po dotacji celowej Urzędu Miejskiego w Mielnie, drugim podstawowym źródłem finansowania Spółki i często decyduje o zakresie prac, które mogą być realizowane przez Spółkę. Dlatego bardzo ważnym jest aby składka była opłacana w jak najszerszym zakresie. Członkowie w ramach walnych zgromadzeń, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku, czynnie uczestniczą w pracach Spółki. Podczas spotkań ustalany jest  między innymi plan pracy Spółki, czyli harmonogram koniecznych prac konserwacyjnych w danym roku. Każdy członek Spółki ma prawo głosu w spawach, które rowy będą w danym roku wyznaczone do czyszczenia i konserwacji, aby zapobiec podtapianiu nieruchomości wodami. 

Szczegółowe informacje o działalności Spółki i możliwości zapisania się można uzyskać od Sołtysów i Przewodniczących Osiedli oraz w Urzędzie Miejskim w Mielnie (94 34 59 840).