Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Mielnie

Zawiadomienie

Burmistrz Mielna Olga Roszak – Pezała, zawiadamia, że zgodnie z decyzją Rady Miejskiej Mielna,  zamierza się połączyć samorządowe instytucje kultury tj. Bibliotekę Publiczną Gminy Mielno w Mielnie i Centrum Kultury w Mielnie.

Utworzona zostanie gminna jednostka organizacyjna, działająca w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Mielnie, zwana Centrum.

Połączenie instytucji nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań Biblioteki Publicznej Gminy Mielno w Mielnie. Centrum wykonywać będzie zadania własne gminy w zakresie organizowania działalności kulturalnej, zaspokajania potrzeb oświatowych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenia w upowszechnianiu wiedzy i kultury na terenie gminy Mielno
z uwzględnieniem potrzeb czytelniczych i edukacyjnych.

Uzasadnienie połączenia instytucji załączono do uchwały, której treść dostępna jest poniżej.
Uchwała Nr LXIII/699/2023 Rady Miejskiej Mielna w sprawie zamiaru połącznia samorządowych instytucji kultury.