Sesja Rady Miejskiej Mielna

W dniu 3 lipca 2020 r. odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej Mielna.


Burmistrz Mielna z absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

42 mln na inwestycje najniższe zadłużenie (na poziomie 34%), 11 potężnych zrealizowanych przedsięwzięć, innowacyjny rozwój całej gminy, liczne nagrody i wyróżnienia za gospodarność, budowa infrastruktury drogowej, sieci tras rowerowych, terenów rekreacyjnych i całorocznych produktów turystycznych, tworzenie atrakcyjnej przestrzeni do życia i wypoczynku, ogromne wsparcie budżetu środkami unijnymi, wydatki na jednego mieszkańca na poziomie ponad 11 tys. zł.

30-12-2019 r.

Jednogłośnie uchwalony budżet gminy Mielno na 2020 r.

Zdaniem samorządowców to budżet kompromisu będący wynikiem licznych i szerokich rozmów m. in. z mieszkańcami, sołectwami, jednostkami organizacyjnymi gminy, stowarzyszeniami.

Dochody wyniosą prawie 53 mln zł, wydatki zaś około 62 mln zł. Deficyt ponad 9 mln zł zostanie pokryty emisją obligacji i wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Na inwestycje wydamy ponad 12,6 mln złotych.
Priorytety:
- budowa drogi powiatowej w Mielnie - Unieściu,
- realizacja projektu hybrydowego termomodernizacji czterech obiektów użyteczności publicznej,
- budowa centrum przesiadkowego w Mielnie,
- połączenie tras rowerowych w centrum Mielna.

29-11-2019 r.

Jako jedyni w województwie rozpoczynamy realizację projektu modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej.

Przedsięwzięcie to wykonamy w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego (PPP) i z wykorzystaniem funduszy unijnych.
To połączenie sił i środków umożliwi nam termomodernizację aż czterech obiektów na terenie naszej gminy.

Wspólne w Partnerem - wyłonionym w drodze przetargu - polską Spółką IZIM podpisaliśmy dzisiaj podczas sesji Rady Miejskiej Mielna umowę na prace remontowe w:
- Szkole Podstawowej w Mielnie wraz z halą sportową
- Szkole Podstawowej w Sarbinowie
- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielnie
- Mieleńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

Umowa została podpisana na 8 lat.
Spółka IZIM należy do funduszu BaltCap Infrastructure Fund, który na nasz projekt przeznaczy ponad 4 mln euro (tj. ponad 17 mln złotych).
Dofinansowanie w wysokości prawie 7,4 mln złotych otrzymaliśmy z RPO WZ. Jest to największe wsparcie unijne jakie udało się nam pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego w dotychczasowej historii gminy.
Burmistrz Mielna otrzymała jednogłośnie (15:0) wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok.
Oznacza to, że Rada Miejska Mielna w pełni akceptuje zarządzanie finansami publicznymi przez gospodarza gminy. (zdjęcia poniżej)


Podczas sesji Rady Miejskiej Mielna 28 czerwca 2019 r. odbędzie się debata nad Raportem o stanie gminy Mielno za 2018 rok.


Transmisja i nagrania z przebiegu sesji.


Sesja Inauguracyjna nowej kadencji 2018-2023 dnia 19-11-2018 r.

Radni VIII kadencji 2018 - 2023 złożyli uroczyste ślubowanie. Zaprzysiężono Burmistrza Mielna Olgę Roszak - Pezałę.


Wybrano Prezydium:
Tadeusz Jarząbek - Przewodniczący Rady Miejskiej Mielna

Ryszard Kusyk - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mielna

Maciej Starnawski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mielna

Członkowie:
Iwona Burdzińska

Krzysztof Chadacz

Piotr Dobrasiewicz

Magdalena Gos-Kozłowska

Elżbieta Kopczyńska

Katarzyna Mróz

Zygmunt Ramotowski

Leon Rybka

Joanna Sosnowska

Bronisław Stypka

Lilla Szewczyk

Monika Zabłocka

Ostatnia sesja mieleńskich radnych VII kadencji 2014 - 2018

15 Radnych Rady Miejskiej Mielna - ostatni raz w takim składzie - wspólnie spotkało się na sesji by ustanowić miejscowe prawo.
W ciągu ostatnich czterech lat obradowali na komisjach 54 razy. Podjęli 640 uchwał dla dobra i rozwoju gminy.
I co istotne.. w połowie tej kadencji stali się radnymi miasta Mielna.

Podziękowali za współpracę - sobie wzajemnie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Mielna - Tadeusz Jarząbek - dziękował za cztery lata pracy gospodarzowi gminy, urzędnikom, sołtysom, zarządom osiedli, dyrektorom jednostek organizacyjnych i zakładowi budżetowemu.

Wszyscy radni mijającej kadencji otrzymali od Burmistrza Mielna medal nadania praw miejskich i najnowszą publikację "Mieleńskie opowieści".Burmistrz Mielna - podczas majowej sesji - otrzymała absolutorium z wykonania budżetu gminy w 2017 roku. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.

Udzielone przez radnych absolutorium jest wyrazem pozytywnej opinii o działaniach i wydatkach środków publicznych przez gminę Mielno.