Komunikat dla przedsiębiorcówNa podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.). Wojewoda Zachodniopomorski informuje, że Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania ogłasza się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W związku z tym :

1. W okresie od dnia 15 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W okresie tym, osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej informację o adresie zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz o numerze telefonu do kontaktu z nią. Obowiązku tego nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych w państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą czynności zawodowe w tym państwie, w tym będąca kierowcą obsługującym pojazd samochodowy w transporcie drogowym.

3. W okresie tym ustanawia się czasowe ograniczenie:

prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności:

- polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki,

- związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, - wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce,

- twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki,

- związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej, w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym, klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,

- związanej z konsumpcją i podawaniem napojów,

- związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania,

- działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.


                               Powyższe ograniczenia polegają na całkowitym zakazie prowadzenia w/w działalności.


- sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych , w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego do nie więcej niż 50 osób.

4. W okresie, o którym mowa w punkcie 1, w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m kw. ustanawia się czasowe ograniczenie, polegające na całkowitym zakazie prowadzenia działalności:
a) handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej, których przeważająca działalność polega na handlu:

wyrobami tekstylnymi,

wyrobami odzieżowymi,

obuwiem i wyrobami skórzanymi,

meblami i sprzętem oświetleniowym,

sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego,

artykułami piśmiennymi i księgarskimi;


b) prowadzenia działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

W okresie, o którym mowa w punkcie 1, wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:

- wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom,

- określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

W okresie, o którym mowa w punkcie 1, zakazuje się organizowania zgromadzeń z wyłączeniem przypadku, gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu.