PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

UM Mielno, pok. nr 007, parter.

Punkt czynny w każdy wtorek i czwartek w godz. 14.00 – 18.00 


Zgodnie z ustawą Ministerstwa Sprawiedliwości o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, darmowa pomoc prawna skierowana jest do
:
- osób, które nie ukończyły 26. roku życia,
- osób fizycznych, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- osób, które ukończyły 65 lat,
- osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
- kombatantów,
- weteranów,
- osób zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.


Pomoc prawna będzie polegała na:
- poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;
-  wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego;
-  pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym;
-  sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
-  prawa pracy,
-  przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
-  prawa cywilnego,
-  prawa karnego,
-  prawa administracyjnego,
-  prawa ubezpieczeń społecznych,
-  prawa rodzinnego,
-  prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwościstronie poświęconej darmowej pomocy prawnej darmowapomocprawna.ms.gov.pl lub w Internetowym Systemie Aktów Prawnych.


Załączniki:
Wykaz punktów i harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej