Sprzedaż końcowa węgla

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236 ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 877) w związku z zakończeniem dnia 30 kwietnia 2023 r. sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego na terenie gminy, Burmistrz Mielna informuje, że od dnia 15 maja 2023 r. Gmina Mielno rozpoczyna sprzedaż końcową węgla osobom uprawnionym, która prowadzona będzie do dnia 31 lipca 2023 r. zarówno dla mieszkańców gminy Mielno oraz gmin sąsiednich.

Przeznaczona do sprzedaży końcowej szacunkowa ilość paliwa stałego wynosi – 26 ton, w tym:

  • węgiel typu groszek – 16,660 ton,
  • węgiel typu orzech – 9,360 ton. 

Do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 141 ze zm.) w dowolnej gminie prowadzącej sprzedaż końcową albo od dowolnego innego podmiotu.

Podstawą zakupu jest  złożenie wniosku (w przypadku mieszkańca Gminy Mielno) lub przedstawienie zaświadczenia wraz z wnioskiem (w przypadku mieszkańca innej gminy) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mielnie.

Zgodnie z art. 14a, ust. 9 ww. ustawy do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń w ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego określoną w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 2.

Cena zakupu jednej tony węgla, bez względu na rodzaj, wynosi 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100).

Termin składania wniosków o zakup albo wniosków o wydanie zaświadczenia, wystawionego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego zewzględu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej w gospodarstwie domowym - do dnia 30 czerwca 2023 r.

Wnioski o zakup będą rozpatrywane w kolejności wpłynięcia, do wyczerpania ilości węgla posiadanego przez Gminę Mielno.Pobierz Wniosek