ZACHODNIOPOMORSKI PROGRAM ANTYSMOGOWY

Zachodniopomorski Program Antysmogowy - dofinansowanie na wymianę pieców lub kotłów węglowych

Od 29 kwietnia 2021 r. można składać zgłoszenia o przyznanie grantu na wymianę pieców lub kotłów w ramach programu „Poprawa jakości powietrza w Gminie Mielno poprzez ograniczenie niskiej emisji”. Zgłoszenia do udziału w projekcie można składać w terminie do 15 października 2021 roku.

O granty mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z: prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Program może objąć wyłącznie lokale mieszkalne lub budynki jednorodzinne, nie służące prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wymianie podlegają piece/kotły na paliwa stałe takie jak węgiel, koks, czy ekogroszek.

Wysokość grantu, niezależnie od faktycznych kosztów, wynosi 7 500 zł.

Jednym z wymaganych załączników do zgłoszenia jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego. W przypadku jeśli ktoś nie posiada takiego dokumentu, Urząd Miejski wykona go na własny koszt w ramach budżetu projektu.

Przed przestąpieniem do wypełnienia zgłoszenia należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami dotyczącymi udzielenia grantu, zawartymi w regulaminie.

Zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (pok. 001) Urzędu Miejskiego w Mielnie lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Mielnie, ul. Chrobrego 10, 76-032 Mielno.

Za termin złożenia zgłoszenia uważa się datę doręczenia / wpływu (w przypadku nadania za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego) do Urzędu Miejskiego w Mielnie.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: 94 345 98 38.

Projekt dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Pliki do pobrania