Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Gmina Mielno realizuje projekt pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do grodziska w Mielnie”

mający na celu poprawę dostępności zrewitalizowanego grodziska w Mielnie, poprzez przebudowę odcinka 0,139 km drogi dojazdowej do grodziska.

W wyniku realizacji operacji przebudowane zostanie 139 m drogi wewnętrznej od skrzyżowania z ulicą Kościelną do zrewitalizowanego wczesnośredniowiecznego grodziska w Mielnie. Przebudowywana droga jest obecnie drogą gruntową o szerokości około 4,5 m. W ramach inwestycji zostanie wykonany ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej. Po wykonaniu zadania droga uzyska status drogi gminnej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej związanych z realizacją operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wydatki kwalifikowalne: 276 520,27zł.
Wnioskowane dofinansowanie projektu: 175 949 zł

Umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Mielno została zawarta w dniu 31.05.2016r.