Przedsiębiorco, pamiętaj o opłacie

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż z dniem 30 września 2018 r. upływa termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwolenia w 2018 roku. Opłatę w należnej wysokości należy wnieść na rachunek bankowy urzędu (w tytule przelewu należy wpisać numery zezwoleń oraz oznaczyć wpłatę jako III rata).

W przypadku nie dopełnienia obowiązku z mocy prawa zostaną wygaszone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 6- miesięcznym okresem karencji od uprawomocnienia się decyzji (art. 18 ust. 13 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – Dz. U. z 2016, poz. 487 ze zm.).